Npaj nyeem ntawv!

Rau yam kev yuav pab koj cov menyuam paub pib kawm ntawv ntxiv thaum yug los.

Nyiam cov phau ntawv

Luam kev txhawb siab: xav nyeem thiab xyivfab cov phau ntawv

Cov phau ntawv siv lawm

Luam kev paub txog: luam cov lus ceeb toom, kom paub siv phau ntawv, nyeem raws cov lus sau ntawm daim nplooj ntawv.

Kawm cov lus

Ntsiab lus: paub cov khoom npe

Qhia dab neeg

Tus hais tej cuabkav: nkag siab thiab qhia dab neeg, piav qhia cov khoom thiab tej yam tshwm sim.

Paub cov tsiaj ntawv

Nkag siab cov tsiaj ntawv: cim kom tau cov tsiaj ntawv sib txawv, paub cov tsiaj ntawv npe thiab suab, nco tau cov tsiaj ntawv qhov txhia qhov chaw.

Hnov cov suab

Nkag siab cov suab lus: hnov thaib ua yeeb yam nrog rau cov suab lus me me.

Tau txais los ntawm txhua tus menyuam kev npaj nyeem ntawv los ntawm lub koom haum America Library Association.

Tswv Yim Nyeem Ntawv Nrug Koj Cov Miv Nyuas
Minnesota Humanities Center

Tswv Yim Nyeem Ntawv Nrog Koj Cov Me Nyuam
Minnesota Humanities Center